ReadyPlanet.com
dot


40


P M Fire Alarm Systems

 

Preventive Maintenance Fire Alarm System (PM-FAS)

การตรวจสอบ กับทดสอบ และบำรุงรักษาระบบ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel)

1.1. ตรวจเช็คการเข้าสายต่างๆ ที่จุดปลายทาง (Terminal) บนบอร์ด (Board) และการ์ด (Cards)

1.2. ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ โดยดูขั้วต่อสาย กับวัดกระแสไฟเข้า -ออกปกติหรือไม่

1.3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ โดยดูขั้วต่อว่าเป็นสนิมหรือไม่ กับตรวจสอบวันหมดอายุ และวัดกระแสไฟ

เข้า – ออกปกติหรือไม่

1.4. ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะ (LED Indicator) ต่างๆ ทุกดวง

1.5. ตรวจเช็คสวิทซ์ (Control Switch) ควบคุมระบบต่างๆ

1.6. ตรวจสอบการแสดงผลของหนา จอ LCD หรือ LED ที่แผงควบคุม

1.7. ตรวจเช็คระบบ Audio Voice Control System (Evacuation) ถ้ามี

1.8. ตรวจเช็คระบบ Emergency Telephone (Firefighters) ถ้ามี

1.9. ทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่น และเช็ดทำความสะอาดตู้

 

  1. อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่ง (Addressable Modules) ต่างๆ

2.1. ตรวจเช็คการเขา สายต่างๆ ที่จุดปลายทาง (Terminal) ที่โมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ

2.2. ตรวจสอบดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ทุกดวงของโมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ

2.3. ทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่น และเช็ดทำความสะอาดโมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ

 

  1. ตู้แผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator)

3.1. ตรวจเช็คการเขา สายต่างๆ ที่จุดปลายทาง (Terminal) บนแผงวงจรที่ไดร์เวอร์โมดูลการ์ด

(Driver Module Cards) และจุดเชื่อมต่อดวงไฟ (LED Lamp) ทั้งหมดบนแผ่นแผงผังแสดง

ตำแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม

3.2. ตรวจสอบดวงไฟแจ้งเตือน (Alarm LED) ทุกดวงที่แสดงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บนตู้

3.3. ตรวจสอบเสียงแจ้งเตือน (Buzzer) การเกิดเหตุเพลิงไหม้ของตูแสดงผล

3.4. ตรวจสอบสวิทซ์ปิดเสียงแจ้งเตือน (Acknowledge) การเกิดเหตุเพลิงไหม้ของตู้

แสดงผล

3.5. ตรวจสอบสวิทซ์ทดสอบดวงไฟแสดงผลทั้งหมด (Test All Lamp) บนแผงผังแสดงผล

3.6. ทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่น และเช็ดทำความสะอาดตู้แผนผังแสดงผล

 

  1. ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหาฯ)

4.1. วิเคราะห์และตรวจเช็คปัญหา (Trouble) ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสาเหตุใด

4.2. สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น แต่หากเป็นปัญหาที่เกิดจากสายไฟฟ้า เช่น

สายขาด กับสายหลุดจากจุดเชื่อมต่อ กับความผิดพลาดที่กราวนด์ (Ground Fault)

หรือพบอุปกรณ์เสียหาย จำเป็นต้องตรวจเช็ค และแก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ จะมีการแจ้งให้

ผู้ว่าจ้างทราบค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อนในรายงาน เพื่อให้ทางผู้ว่าจ้าง

อนุมัติสรุปค่าแก้ไขตามรายงานก่อน

 

  1. ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณ (Initiating Devices) ต่างๆ ตามฟังก์ชั่น

(Function) การทำงานที่กำหนด

5.1. จะทำความสะอาดอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณ (Initiating Devices) ต่างๆ โดยการเช็ด และปัด

ฝุ่นออก ก่อนทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณ (Initiating Devices)

ต่างๆ

5.2. การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ชนิดต่างๆ จะทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์

จำลองควัน เช่น สเปรย์ควันเทียม (Smoke Detector Tester) แล้ว จะดูสถานะการณ์ทำงาน

ของดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ของตัวอุปกรณ์ (ถ้ามี)

5.3. การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ชนิดต่างๆ  จะทดสอบโดยการใช้

อุปกรณ์เป่าลมร้อน (Heat Gun) แล้ว จะดูสถานะการณ์ทำงาน ของดวงไฟแสดงสถานะ

(LED Status) ของตัวอุปกรณ์ (ถ้ามี)

5.4. การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยลำแสงบีม (Beam Smoke Detector) ชนิดต่างๆ จะ

ทดสอบโดยการใชแผ่นกระดาษแข็ง ไปบังลำแสงระหว่างตัวรับ (Receiver) กับตัวส่ง

(Transmitter)

5.7. การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อ (Duct Smoke Detector) ชนิดต่างๆ จะทดสอบโดย

การใช้อุปกรณ์จำลองควัน เช่น สเปรย์ควันเทียม (Smoke Detector Tester)

5.8. การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับเปลว (Flame Detector) ชนิดต่างๆ จะทดสอบโดยการใช้

อุปกรณ์เป่าลมร้อน หรือไฟจำลองทดสอบแทนเปลวไฟจริง เพื่อความปลอดภัยภายในพื้นที่

ติดตั้ง อุปกรณ์ชนิดนี้

 

  1. การทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ (Manual Station) ซึ่งจะทดสอบโดยการใช้งานจริง

เช่น ดึงคันโยกลง (Pull Down) หรือกดปุ่ม (Push Button) หรือแบบทุบกระจกใหแตก

(Break glass) ในกรณีที่รวมคีย์สวิทซ์ (Key switch) ในตัวอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้

(Manual Station) เพื่อทำระบบส่งสัญญาณเตือนทันทีแบบพร้อมกันทั้งหมด (General Alarm)

จะทดสอบโดยการใช้กุญแจไขที่คีย์สวิทซ์ระบบก็จะส่งสัญญาณเตือนจากอุปกรณ์กระดิ่ง (Bell)

หรืออุปกรณ์ฮอน (Horn) หรืออุปกรณ์ไฟกระพริบ(Strobe) ให้ดังพร้อมกันทั้งหมดทันที แต่การ

ทดสอบนี้ต้องขี้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

——————————————————————————————————–

 

     

     

      

      E - M a i l : E A S a l a r m @ h o t m a i l . c o m

บริษัท อี เอ เอส อลาร์ม จำกัด.
ที่อยู่ :  เลขที่ 119/23 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอัสสัมชัญ) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร 038-775524-5 Hotline คุณชวลิต 0990-800-800